Skip to content Skip to navigation

Mẹo bóng đá Sabah

Chỉ tiêu tuyển sinh 2015 (dự kiến): 1000

1 - Khoa học Máy tính D480101 (A, A1): 150
2 - Truyền thông và Mạng máy tính D480102 (A, A1): 150
3 - Kỹ thuật Phần mềm D480103 (A, A1): 150
4 - Hệ thống Thông tin D480104 (A, A1): 150
5 - Kỹ thuật Máy tính D520214 (A, A1): 140
6 - Công nghệ Thông tin D480201 (A, A1): 130
7 - An toàn Thông tin D480299 (A, A1): 130