Skip to content Skip to navigation

Cách chơi mới chính xác nhất của bóng đá Saba

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh lớp Cử nhân văn bằng hai ngành Công nghệ Thông tin hệ chính quy năm 2019 như sau:

  1. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/ 1 1/2019 .
  2. Thời gian ô n tập :
  • Đăng ký ôn tập: trước ngày 05/1 1 /2019.
  • Thời gian ôn tập: từ ngày 05/1 1 /2019-26/1 1 /2019 (học cả ngày thứ 7 hàng tuần).
  1. Thời gian thi: ngày 14 tháng 12 năm 2019.

Thông tin chi tiết:https://www.annapalermo.com/2019-thong-bao-tuyen-sinh-cu-nhan-van-bang-2-chinh-qui-nganh-cong-nghe-thong-tin

async> View My Stats