Skip to content Skip to navigation

Cá cược thể thao Saba

Cá cược thể thao Saba

Saba Sports Việt Nam

Cá cược thể thao Saba

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

1
Ban hành Quy chế tuyển sinh
Bộ GDĐT
Sở GDĐT, trường ĐH, CĐSP, TCSP
Trước
 10/03
2
Các trường ĐH, CĐ, TC nhận tài khoản để cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
Trường
 ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày
15/3
3
Các trường ĐH, CĐ, TC công bố Đề án tuyển sinh năm 2018 và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
      Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày
20/3
4
Tập huấn quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục QLCL, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT;  Trường ĐH, CĐSP, TCSP
Trước ngày 31/3
5
Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP
Sở GDĐT
Điểm thu nhận
hồ sơ
Trước ngày 31/3
6
Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
Sở GDĐT,
Điểm thu nhận hồ sơ
Các đối tượng dự thi THPT
Từ 1/4
đến 20/4
7
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo
Trường
 ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Từ 10/5 đến
31/5
8
Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT
Thí sinh
Sở GDĐT
Trước ngày  20/5
9
Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐSP, TCSP
Sở GDĐT
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Trước ngày 01/6
10
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Thí sinh
Sở GDĐT
Trước 17 giờ 00 ngày 18/7
11
Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường
Thí sinh
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Trước ngày 23/7
12
Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng
Trường
ĐH, CĐ, TC
Vụ GDĐH
Trước 17 giờ 00 ngày 24/7
13
Các trường cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả  thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định
14
Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên
Vụ GDĐH
Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Cục nhà giáo và QLCBGD Các trường ĐH, CĐSP, TCSP
Trước ngày  18/7
15
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Trước ngày  19/7
16
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến
Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GDĐT
Từ 19/7
đến 17 giờ 00 ngày 26/7
17
Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT
Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GD ĐT
Từ 19/7
đến 17 giờ 00 ngày 28/7
18
Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu)
Thí sinh
Điểm thu nhận hồ sơ
Trước 17 giờ 00 ngày 30/7
19
Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
Sở GDĐT,
Điểm thu nhận hồ sơ
Thí sinh
Trước 17 giờ 00 ngày 31/7
20
Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH,
Cục CNTT, Cục QLCL
Vụ GDTH, Vụ GDTX
Từ
3/8 đến 17 giờ 00 ngày 5/8
21
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP công bố kết quả trúng tuyển đợt 1
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Thí sinh
Vụ GDĐH
 Trước 17 giờ 00 ngày 6/8
22
Thí sinh xác nhận nhập học
đợt 1
Thí sinh
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Trước 17 giờ 00 ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện)
23
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Trước 17 giờ 00 ngày 16/8
24
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 10 ngày so với ngày xét tuyển)
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Cục QLCL
Vụ GDTH
Từ ngày 22/8
25
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP xét tuyển bổ sung và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định (đ khoản 1 Điều 13)
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Cục QLCL
Vụ GDTH
Từ tháng 3 đến 12/2018
26
Các trường ĐH, CĐSP, TCSP báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2018
Trường
ĐH, CĐSP, TCSP
Vụ GDĐH
Trước ngày 31/12/2018
async> View My Stats