Skip to content Skip to navigation

Saba Sports Việt Nam

   LỊCH  TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY;
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NHÓM NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
(Kèm theo công văn số:  603/BGDĐT-GDĐH ngày 17/02 /2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 TT Nội dung công tác Đơn vị
chủ trì
Đơn vị tham gia Thời gian
thực hiện
1 Ban hành Quy chế tuyển sinh Bộ GDĐT Sở GDĐT, trường ĐH, CĐ Tháng  01/2017
2 Các trường ĐH, CĐ nhận tài khoản và cập nhật thông tin tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT
Trường
ĐH, CĐ

Vụ GDĐH
Cục CNTT

Trước ngày
28/2
3 Các trường ĐH, CĐ công bố Đề án tuyển sinh 2017
T rường

ĐH, CĐ

Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày
20/3
4 Tập huấn phần mềm tuyển sinh ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục KTKĐCLGD, Lãnh đạo và cán bộ tuyển sinh các Sở GDĐT;          Trường ĐH, CĐ
Trước ngày 30/3
5 Tập huấn công tác tuyển sinh ĐH, CĐ Sở GDĐT Điểm thu nhận hồ sơ Trước ngày 30/3
6 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh; nhập thông tin ĐKDT, ĐKXT đợt 1 của thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,
Điểm thu nhận hồ sơ
Các đối tượng dự thi THPT T ừ 01/ 4
đến 20 / 4
7 Các trường ĐH, CĐ tải dữ liệu thí sinh ĐKXT từ Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để tham khảo T rường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Từ 10/5 đến
30/5
8 Thí sinh gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về sở GDĐT Thí sinh Sở GDĐT Trước ngày  20/5
9 Sở GDĐT gửi Hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đến các trường ĐH, CĐ Sở GDĐT Trường
ĐH, CĐ
Trước ngày 01/6
10 Các trường ĐH, CĐ tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định, cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GDĐT để thông báo cho thí sinh Trường ĐH, CĐ Thí sinh
Sở GDĐT
Trước 17 giờ 00 ngày 15/7
11 Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi Hồ sơ và xác nhận nhập học tại các trường Thí sinh Trường
ĐH, CĐ
Trước ngày 20/7
12 Các trường báo cáo kết quả xét tuyển thẳng Trường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 21/7
13 C ác trường c ập nhật vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển , kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt , kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có) T rường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Trước ngày 14/7 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định
14 Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Vụ GDĐH Cục KTKĐCLGD, Vụ GDTH, Vụ GDTX, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Các trường ĐH, CĐ Trước ngày  14/7
15 Các trường ĐH, CĐ điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường Trường
ĐH, CĐ

Vụ GDĐH
Trước ngày  15/7
16 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GDĐT
Từ 15/7
đến 17 giờ 00 ngày 21/7
17 Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ Vụ GDĐH
Cục CNTT
Sở GD ĐT
Từ 15/7
đến 17 giờ 00 ngày 23/7
18 Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu) Thí sinh Điểm thu nhận hồ sơ Trước 17 giờ 00 ngày 25/7
19 Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT Sở GDĐT,
Điểm thu nhận hồ sơ
Thí sinh Trước 17 giờ 00 ngày 26/7
20
Thực hiện quy trình xét tuyển  đợt 1 theo Quy chế  tuyển sinh
T rường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH,
Cục CNTT, Cục KTKĐCLGD
Vụ GDTH, Vụ GDTX
Từ
28/7 đến 17 giờ 00 ngày 30/7
21 Các trường ĐH, CĐ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 T rường
ĐH, CĐ
Thí sinh
Vụ GDĐH
Trước 17 giờ 00 ngày 1/8
22 Thí sinh xác nhận nhập học
đợt 1
Thí sinh
T rường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH Trước 17 giờ 00 ngày 7/8 (tính theo dấu bưu điện)
23 Các trường ĐH, CĐ cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT T rường
ĐH, CĐ
Trước 17 giờ 00 ngày 12 /8
24 Các trường ĐH, CĐ xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung) T rường
ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Cục CNTT
Cục KTKĐCLGD
Vụ GDTH
Từ ngày 13/8
25 Các trường ĐH, CĐ báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2017 Trường ĐH, CĐ
Vụ GDĐH
Trước ngày 31/12/2017
async> View My Stats